Lovene vart vedtektene på skipingsmøtet for Sunnfjord Kajakklubb den 13. januar 2000.

Idrettsstyret godkjende vedtektene 08.03.2000.

§ 1: Føremål

Laget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemer.
Laget sitt føremål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

§ 2: Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av NIF gjennom Sogn og Fjordane Idrettskrins.
Laget er medlem av Norsk Padleforbund og ellers i dei særforbund årsmøtet gjer vedtak om.
Laget har sete i Førde kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen.
Reglane i NIF`s lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjeld for idrettlaget uavhengig av kva som måtte stå i laget si eiga lov.

§ 3: Medlem

Alle som rettar seg etter laget og overordna idrettsorgan sine vedtekter, kan bli medlem.
Alle som er medlem pliktar å følgje lovene til Norges Idrettsforbund, og dessutan dei lover og vedtekter som gjeld for NIF sine organisasjonsledd, medlemer og for laget.
Ein søkar kan ikkje bli medlem utan at dei økonomiske pliktene i høve til andre organisasjonsledd og medlemer i NIF er gjort opp. Medlemsskap i laget gjeld først og vert rekna frå den dag første kontingent er betalt.
Ved innmelding skal ein gje opp namn, alder, adresse og telefon. Innmelding skal straks registrerast i medlemslista.

§ 4: Kven har røysterett og kven kan veljast

For å ha røysterett på laget sine møte, må ein medlem ha fylt 15 år, ha vore medlem i minst 1 månad, og ikkje skulde laget kontingent.
Alle medlemer som har røysterett og som ikkje er arbeidstakarar i laget, kan veljast til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordna idrettsorganisasjon. Dette gjeld ikkje for representantar som er valt av og blant dei tilsette, eller som er spelar/utøvar med kontrakt og medlemskap i laget.
Årsmøtet i idrettslaget er vedtaksført dersom det møter eit tal representantar / medlemer som minst tilsvarar talet på styremedlemer. Dersom årsmøtet i idrettslaget ikkje er vedtaksført kan det kallast inn til årsmøte på nytt utan krav om minimumsdeltaking.

§ 5: Kontingent

Kontingenten skal fastsetjast av årsmøtet og betalast på forskot.
Medlemer som skuldar kontingent for meir enn eitt år, mister røysterett og andre rettar og styret kan stryke dei som medlem i laget.
Ein medlem som vert stroken, kan ikkje takast inn att før skuldig kontingent er betalt.
Dersom ein medlem framleis skuldar kontingent etter forfall av to års kontingent, skal medlemsskapet avsluttast ved stryking frå laget si side.

§ 6: Godtgjersle til tillitsvalde

Tillitsvalt kan ta i mot refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsforteneste, som vert påført vedkomande i utføring av vervet. Tillitsvalt kan ta i mot eit rimeleg honorar for arbeidet sitt.
Utgifter til godtgjersle og refusjon for faktiske utgifter skal gå fram av laget sitt budsjett og rekneskap.

§ 7: Inhabilitet

For laget sine tillitsvalde, personar oppnemnde til verv og tilsette, gjeld NIF sine inhabilitetsregler.

§ 8: Straffesaker

For alle straffesaker gjeld NIF si lov kapittel 11 (NIF sine Straffebestemmelser).

§ 9: Årsmøte

Laget sitt høgste styringsorgan er årsmøtet, som skal haldast kvart år i januar/februar månad.
Styret kallar inn til årsmøte minst 1 månad på førehand, direkte til medlemene eller ved kunngjering i pressa.
Framlegg som skal handsamast på årmøtet må vere sendt til styret seinast 2 veker før årsmøtet. Medlemene skal ha tilgjenge til fullstendig sakliste seinast 1 veker før årsmøtet.
Alle medlemer i laget har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personar og/eller media til å vere til stades.
Årsmøtet i idrettslaget er vedtaksført dersom det møter eit tal representantar / medlemer som minst tilsvarar talet på styremedlemer. Dersom årsmøtet i idrettslaget ikkje er vedtaksført kan det kallast inn til årsmøte på nytt utan krav om minimumsdeltaking.
Ingen har meir enn ei røyst og røystegiving kan ikkje skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikkje handsamast framlegg om lovendring som ikkje er ført opp på saklista seinast 1 veke før årsmøtet. Andre saker kan handsamast og avgjerast når 2/3 av dei frammøtte krev det. Slikt vedtak kan gjerast berre i høve godkjenning av saklista.

§ 10: Leiing av årsmøte

Årsmøtet vert leia av valt dirigent. Dirigenten treng ikkje vere medlem av laget.

§ 11: Røystegiving på årsmøtet

Med mindre noko anna er fastlagt skal eit vedtak for å vere gyldig vere gjort med vanleg fleirtal av dei leverte røystene.
Val føregår hemmeleg dersom det ligg føre meir enn eitt framlegg eller det vert fremja krav om det.
Viss det skal vere skriftleg val, kan berre kandidatar det er gjort framlegg om førast opp på røystesetelen.
Røystesetlar som er blanke, eller som innheld kandidatar det ikkje er gjort framlegg om, tel ikkje og røystene vert rekna som ikkje avgitt.
Når eit val vert halde enkeltvis og ein kandidat ikkje oppnår meir enn halvparten av dei leverte røystene, skal det vere bunde omval mellom dei 2 kandidatane som har fått flest røyster.
Står kandidatane likt etter omvalet, vert valet avgjort ved loddtrekking.
Når fleire skal veljast ved ei røysting, må alle ha meir enn halvparten av dei leverte røystene for å vere valde. Dette gjeld ikkje ved val av vararepresentantar.
Om ikkje mange nok kandidatar får dette i fyrste omgang, er berre dei valde som har fått meir enn halvparten av røystene.
Det vert så bunde omval mellom dei kandidatane som står att, og etter denne røystinga er dei valde dei som får flest røyster.
Står nokon likt etter omvalet, vert dette avgjort ved loddtrekking.

§ 12: Årsmøtet sine oppgåver

Årsmøtet skal:
1. Handsame laget si årsmelding.
2. Handsame laget sitt revidert rekneskap.
3. Handsame innkomne framlegg.
4. Fastsetje kontingent.
5. Vedta laget sitt budsjett.
6. Avgjere laget sin organisasjon (Jfr. § 15)
7. Val: a) Leiar og nestleiar
b) Tre styremedlemer og to varamedlemer
c) To revisorar
d) Representantar til ting og møte i dei organisasjonar som laget er tilslutta.
Ved val skal det veljast kandidatar/representantar frå begge kjønn. Samansetjinga skal stå i høve til kjønnsfordelinga i medlemsmassen, likevel slik at det skal vere minst to representantar frå kvart kjønn. Dette gjeld ikkje i råd og utval m.m. som består av tre eller færre medlemer.

§ 13: Omframt årsmøte

Omframt årsmøte vert halde når styret eller overordna idrettsorganisasjon gjer vedtak om dette, eller når minst ein tredel av dei røysteføre medlemene krev det.
Møtet vert kalla inn på same måte som vanleg årsmøte med minst 14 dagars varsel.
Omframt årsmøte kan berre handsame og ta avgjerd i dei sakene og som er gjort kjent i innkallinga.

§ 14: Styret

Laget vert leia av styret, som er laget sitt høgste organ
mellom årsmøta.
Styret skal:
1. Setje i verk vedtak og avgjerdsler som vert gjorde av årsmøtet og av overordna idrettsorgan.
2. Nemne opp komitear, utval og personar for særskilde oppgåver etter behov. Utarbeide instruks for desse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med laget sin økonomi i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande instruksar og vedtekter for idretten.
4. Representere laget utover. Styret held møte når leiaren eller eit fleirtal av medlemene i styret krev det. Styret kan gjere vedtak når eit fleirtal av medlemene i styret er tilstades. Vedtak vert gjort med fleirtal av dei avgitte røystene. Ved likt røystetal, er røysta til møteleiaren avgjerande.

§ 15: Medlemsmøte

Det skal haldast minst to medlemsmøter i løpet av året.
Styret kan elles arrangere medlemsmøte når det er behov for det.

§ 16: Grupper/avdelingar

Laget kan organiserast med avdelingar og/eller grupper. Desse kan leiast av oppnemnde tillitspersonar eller av valde styre. Laget sitt årsmøte tek avgjerd om oppretting av avdelingar/grupper, og korleis desse skal organiserast og leiast.
For avdelingar/grupper sine økonomiske plikter heftar heile laget, og avdelingar/grupper kan ikkje inngå avtalar eller representere laget utover utan styret si godkjenning.

§ 17: Lovendring

Endringar i denne lov kan berre gjerast på vanleg eller omframt årsmøte, etter å ha vore ført opp på saklista, og krev to tredels fleirtal av dei leverte røystene.
Lovendringane må sendast Idrettsstyret for godkjenning, og trer ikkje i kraft før dei er godkjende.
§ 18 kan ikkje endrast.

§ 18: Oppløysing

Oppløysing av laget kan berre handsamast på vanleg årsmøte.
Vert oppløysing vedteke med minst to tredels fleirtal, skal omframt årsmøte haldast tre månader seinare. For at laget skal bli oppløyst, må vedtaket her gjerast oppatt med to tredels fleirtal.
Samanslåing med andre lag vert ikkje rekna som oppløysing av laget. Vedtak om samanslåing og nødvendige lovendringar i tilknyting til dette, skal gjerast i samsvar med reglane om lovendring, jfr. § 17.
I fall oppløysing eller annan nedlegging av laget, skal laget si eige førast over til
Norges Idrettsforbund eller føremål godkjend av Idrettskrinsstyret.
I fall oppløysing skal laget sitt arkiv sendast til idrettskrinsen.